Menu

Kort om UNESCO

Kort om Unesco

Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är FN:s organisation för fredsbyggande genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information.

Unesco bildades 1945 och har 196 medlemsländer. Sverige blev medlem 1950. Unesco är en samarbetsorganisation mellan medlemsländerna och inte i första hand en biståndsorganisation och har fred och global utveckling som mål. Unesco har många kontakter i sina medlemsländer genom nätverk av experter, Unescoprofessurer, världsarv, världsminnen, MAB-områden, kreativa städer etc.

I Unesco kommer länderna bland annat överens om gemensamma mål och diskuterar framtiden inom utbildning, forskning, kultur och kommunikation/information.

Unescos arbetar med nio av de globala målen i Agenda 2030 och har getts särskilt ansvar för genomförandet av mål fyra om utbildning.

Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommission för Unesco och en kommitté under regeringen. I Unescos stadgar står att alla medlemsländer ska ha en nationalkommission: en nationell rådgivande och sakkunnig myndighet som arbetar med kontakterna mellan landet och Unesco. Svenska Unescorådet är inte en del av Unesco. Rådet ger råd till regeringen om Unescos verksamhet samt informerar i Sverige om Unesco och samordnar svenskt samarbete med Unesco.

Unescos generalkonferens är det högsta beslutande organet där alla Unescos medlemsländer möts vartannat år för att fastställa budget, ett fyraårigt arbetsprogram antas varannan gång och en övergripande strategi vid var fjärde generalkonferens. Generalkonferensen antar rekommendationer och konventioner, väljer generaldirektör samt ledamöter till Unescos styrelse och till olika kommittéer.

Unescos styrelse följer upp generalkonferensens beslut och diskutera kommande program och budget. Styrelsen möts minst två gånger per år och består av 58 medlemsländer fördelade mellan världens regioner och väljs på fyra år. Finland är det nordiska land som är medlem i Unescos styrelse 2018 - 2021.

Unescos generaldirektör leder det löpande arbetet vid Unescos sekretariat i Paris. Vid generalkonferensen 2017 valdes Audrey Azoulay till generaldirektör fram till 2021. Vid sekretariatet finns det ca 1 800 anställda. Unesco har också fältkontor, främst i utvecklingsländer.

Unescos budget är ca 630 miljoner USD, medlemsländer betalar till den reguljära budgeten efter en skala som fastställs av FN i New York och som baseras på BNI och antal medborgare. Under 2017 har USA och Israel beslutat att lämna organisationen.


Barnteckningar ur Astrid Lindgrens arkiv.