Menu

Kort om UNESCO

Kort om UNESCO

Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information.

Unesco bildades 1945 och har 196 medlemsländer. Sverige har varit medlem sedan 1950. Unesco är en samarbetsorganisation mellan medlemsländerna och inte i första hand en biståndsorganisation och har fred och global utveckling som mål. I Unesco kommer länderna bland annat överens om gemensamma mål och diskuterar framtiden inom utbildning, forskning, kultur och kommunikation/information.

Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommission för Unesco och en kommitté under Sveriges regering. I Unescos konstitution anges att alla medlemsländer ska ha en nationalkommission, som ska vara en nationell rådgivande och sakkunnig myndighet. Svenska Unescorådet är alltså inte en del av Unesco, utan en del av Sverige. Rådet ger råd till regeringen om Unescos verksamhet samt informerar i Sverige om Unesco.

Generalkonferensen är det högsta beslutande organet där alla Unescos medlemsländer träffas vartannat år för att fastställa budget. Arbetsprogram antas varannan gång och en övergripande strategin antas på var fjärde generalkonferens. Generalkonferensen antar rekommendationer och konventioner, väljer generaldirektör samt ledamöter till Unescos styrelse och till olika kommittéer.

Unescos styrelse följer upp generalkonferensens beslut och diskutera kommande program och budget. Styrelsen möts minst två gånger per år och består av 58 medlemsländer fördelade mellan världens regioner och väljs på fyra år. Sverige är medlem i Unescos styrelse 2013-2017.

Generaldirektören leder det löpande arbetet vid Unescos sekretariat i Paris. Vid sekretariatet finns det ca 1 800 anställda, Irina Bokova från Bulgarien är Unescos generaldirektör fram till 2017.

Unesco har fältkontor främst i utvecklingsländer.

Unescos budget för åren 2013-2015 är 507 miljoner USD och varje medlemsland betalar till den reguljära budgeten efter en skala som fastställs av FN i New York och som baseras på BNI och antal medborgare.


Barnteckningar ur Astrid Lindgrens arkiv.