Menu

Svenska världsminnen

Vad krävs för att bli nominerad?

Förslag till nomineringar skall utgå från Unescos grundläggande krav tillsammans med vissa preciseringar från den svenska kommittén.

Unescos grundläggande urvalskriterier

Unesco betonar att det inte finns några självklara grunder för urvalet men anger ett antal kriterier mot vilka materialet måste värderas:

 • Äkthet. Kan man fastställa proveniens och identitet? Rör det sig om original eller kopia?
 • Betydelse. Har det nominerade materialet betydelse i ett internationellt sammanhang? Är det oersättligt?
 • Unicitet. Är materialet till innehåll eller form unikt eller sällsynt?
 • Integritet. Är materialet fullständigt? Har det ändrats eller skadats?
 • Hotbild. Är materialet utsatt för hot av något slag?


Silverbibeln, Uppsala Universitetsbibliotek

Den svenska världsminneskommitténs kompletterande krav

Den svenska världsminneskommittén vill utöver Unescos grundläggande kriterier lägga ett antal krav på materialets natur som ska vara uppfyllda för ett första steg i nomineringen.

Grundläggande kvalitativa krav:

 • Materialet ska ha förutsättningar att skapa uppmärksamhet runt fenomen som via andra originalhandlingar är belyst endast i begränsad omfattning
 • Materialet ska ha förutsättningar att skapa uppmärksamhet kring särskilt viktiga fenomen eller historiska händelser.
 • Materialet bör ha sådana kvaliteter att den lokala och nationella betydelsen kan sättas in ett globalt sammanhang.

Grundläggande krav på dem som nominerar:

 • Materialet ska ha en tydlig ägare. Hos den som äger eller förvaltar det aktuella objektet ska finnas en uttalad utåtriktad ambition, som innefattar exempelvis programverksamhet, information till allmänheten etc.
 • Materialet ska vara tillgängligt för allmänheten
 • Ägaren ska ha en plan för informationsarbete t ex i form av permanent presentation på institutionens hemsida och en egen webbadress för materialet.

Den svenska kommittén för programmet kommer att gå igenom de förslag som sänts in, och besluta om det finns förutsättningar för en framgångsrik nominering till det internationella registret. Ägarna till de utvalda preliminära nomineringarna gör sedan en komplett nominering i enlighet med Unescos manual för programmet. Avslutningsvis sänder den svenska kommittén in den kompletta nomineringen till Unesco för beslut i den internationella expertkommittén och av Unescos generaldirektör. Till ansökningen bifogas ett utlåtande från Svenska Unescorådet.


Silverbibeln, detalj