Menu

Svenska världsminnen

Välkommen

FN-organet Unescos Världsminnesprogram, Memory of the World, firade 20-årsjubileum 2012. Programmet syftar till att stärka intresset för dokumentarv, dvs kulturarv i form av dokument: på papper, film, foto, i digitala medier, arkiv och bibliotek etc. Inom programmet samarbetar experter kring t ex metoder för bevarande av dokumentarvet etc.

Mer information om programmet finns på Unescos hemsida.

Till programmet finns även en internationell förteckning över världsminnen, dit dokumentarv som inte enbart har nationellt intresse utan har stort internationellt intresse kan nomineras. Exempel på sådana dokument är t ex Anne Franks dagbok, notskrift från stora kompositörer, isländsk folkräkning från 1700-talet, beslutet att avskaffa armén i Costa Rica och den franska deklarationen om mänskliga rättigheter m.fl.

Att ett dokument blir världsminne och förs in i förteckning betyder inte att Unesco tagit ställning för t ex innehållet i ett dokument eller stödjer en viss sida i en konflikt utan endast att experterna inom programmet bedömt att själva dokumentet är av central betydelse. Det internationella registret över världsminnen finns på https://en.unesco.org/programme/mow/register.

Den svenska kommittén kan se tillbaka på flera framgångsrika nomineringar till den internationella förteckningen över Världsminnen, och för närvarande finns sju svenska världsminnen.

I Sverige och i många andra av Unescos medlemsländer finns nationella kommittéer som arbetar med programmet. I många länder finns också listor för sådant dokumentarv som betraktas som angeläget i just det landet. De finns till exempel en sådan förteckning i Norge. Motsvarande lista för Sverige har ännu inte upprättats.

Nomineringar till det internationella registret har hittills kunnat göras vartannat år. För perioden 2014 - 2016 har denna webbplats öppnats med möjlighet för nya intressenter att föreslå flera svenska världsminnen. De förslag som kom in har bedömts av kommittén som också rekommenderar fortsatt arbete för vissa av förslagen med sikte på en kommande nominering.

Den svenska kommittén fattar beslut om nomineringar ska sänds vidare in till Unesco för bedömning av den expertgrupp som leder arbetet med programmet.

Det har uppstått konflikter mellan ett antal länder om vad som ska ingå och vad som bör nomineras till den internationella förteckningen. Frågan har diskuterats av Unescos styrelse och möjligen kommer en omorganisation att beslutas vid Unescos generalkonferens i november 2019. Det betyder att för närvarande är det inte öppet för nya nomineringar till den internationella förteckningen. Så fort information finns tillgänglig kommer den att publiceras här.

Läs mer om vad ett världsminne är, vilka svenska världsminnen som finns i dag och förutsättningarna för att nominera ytterligare svenska världsminnen.Manus till "Hets" ur Ingmar Bergmans arkiv